Projekty Unijne

Projekt nr 2014

W dniu 18 czerwca 2014 roku firma Inter-Metal s.c. Tomasz Maksymiuk, Elżbieta Maksymiuk podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.. „Wzrost konkurencyjności firmy Inter-Metal s.c. w Boninie poprzez rozbudowę budynku produkcyjno-usługowego i wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia laserowego wycinarką laserową TruLaser 5040” , współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Gospodarka-Innowacje-Technologie Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie.

W ramach projektu zakupiono wycinarkę laserową TruLaser 3030 FIBER. Projekt zakończył się w październiku 2014 r. Maszyna będąca przedmiotem projektu poprzez zastosowane innowacje techniczne, zwiększa bezpieczeństwo operatora i innych pracowników znajdujących sie w strefie pracy maszyny. TruLaser 3030 FIBER umożliwia cięcie również materiałów nieżelaznych (jak np. brąz, mosiądz i miedź oraz tytan). Kolejnym atutem jest wyposażenie maszyny 3030 w opcję „rotolas”, która umożliwi rozszerzenie świadczonych usług o obróbkę laserową rur i profili. Urządzenie Trulaser 3030 FIBER umożliwia także rozdzielenie wiązki laserowej i przyłącze celi laserowej 3d (spawanie laserowe oraz cięcie 3D).

Wprowadzenie do procesu produkcyjnego maszyn sterowanych numerycznie „inteligentnych”, pozwoli miedzy innymi na:

• możliwość monitorowania parametrów oraz kolejnych etapów produkcji od wprowadzenia materiału po gotowy wyrób,

• eliminowanie i ograniczenie strat, dzięki informacjom uzyskiwanym na bieżąco z maszyny w trakcie wykonywania procesu technologicznego ciecia laserem,

• zapewnienie powtarzalności wytwarzanych części, zespołów i gotowych wyrobów na wymaganym poziomie jakość.

Projekt wprowadza zarówno innowację procesową jak i produktową w firmie.

Innowacyjność produktowa – to przede wszystkim zastosowanie nowej technologii, która umożliwia przekonstruowanie starych wyrobów na udoskonalone i unowocześnione, dzięki nowym możliwościom technologicznym. Wyroby wykonane technologią ciecia laserowego gwarantują uzyskanie nieosiągalnych dotychczas przez firmę Inter-Metal możliwości technologicznych i wskaźników dotyczących:
• jakości i powierzchni krawędzi ciecia – powierzchnia cięta bez gradu,
• możliwości wykonania wyrobów o bardzo skomplikowanych kształtach,
• precyzji i powtarzalności kształtów wycinanych detali.

Innowacyjność procesowa – to przede wszystkim nowe możliwości technologiczne w zakresie ciecia laserowego blach i innych materiałów z zachowaniem dokładności wymiarowej i kształtowej obrabianego detalu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-003/12-00 z dnia 18 czerwca 2014 r.
Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Inter-Metal s.c. w Boninie poprzez rozbudowę budynku produkcyjno-usługowego i wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia laserowego wycinarką laserową TruLaser 5040”