Polityka jakości

Jakość

 

Celem naszej firmy jest utrzymanie wysokiej jakości i terminowości świadczonych usług oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych obecnych i przyszłych Klientów w zakresie obróbki mechanicznej, laserowej i ślusarskiej metali.

Jako firma dążymy do utrzymania i umocnienia wysokiej pozycji na rynku, a także do zwiększenia zadowolenia Klientów.

Główne zasady

Najwyższe Kierownictwo w celu zgłębienia filozofii zarządzania jakością i skutecznego wdrożenia SZJ oraz jego ciągłego doskonalenia postępuje wg ośmiu głównych zasad zarządzania:

Orientacja na klienta

Należy zrozumieć obecne i przyszłe potrzeby klienta, dążyć do spełnienia wymagań klienta oraz dążyć do wyprzedzenia jego oczekiwań.

Ciągłe doskonalenie

Warunkiem koniecznym, aby zarządzanie jakością przynosiło wymierny efekt, jest ciągłe doskonalenie funkcjonowania całej organizacji.

Zaangażowanie ludzi

Zasoby ludzkie na wszystkich szczeblach są istotą organizacji i ich całkowite zaangażowanie pozwala na wykorzystanie ich zdolności dla dobra organizacji.

Podejście procesowe

Pożądany wynik osiąga się z większą efektywnością wówczas, gdy działania i związane z nim zasoby są zarządzane jako proces.

Podejście systemowe do zarządzania

Identyfikowanie, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami jako systemem przyczynia się do zwiększenia skuteczności i efektywności organizacji w osiąganiu celów.

Przywództwo

Kierownictwo ustala jedność celu i kierunku działania organizacji w związku, z czym winni kreować w swojej organizacji takie środowisko, którego efektem będzie pełne zaangażowanie się pracowników w osiąganie celów organizacji.

Podejmowanie decyzji na podstawie faktów

Decyzje w ramach organizacji powinny być podejmowane tylko na podstawie faktów, bowiem ich skuteczność zależy od przeprowadzonej analizy danych i informacji.

Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami

Organizacja i jej dostawcy są od siebie zależni, a wzajemnie korzystne powiązania zwiększają zdolność obu stron do tworzenia wartości.

Nasze założenia

Polityka jakości

Jesteśmy firmą specjalizującą się w obróbce metali, dla której jakość jest najwyższym priorytetem. Nasza polityka jakości opiera się na ścisłym przestrzeganiu norm i standardów branżowych, a także dbałości o zadowolenie klientów poprzez dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług.

Politykę jakości realizować będziemy poprzez następujące cele strategiczne:

  • Poprawa skuteczności procesu realizacji zakupów poprzez umocnienie partnerskich stosunków z dostawcami
  • Rozszerzenie zakresu usług
  • Realizacja konkurencyjnej polityki cenowej przy zachowaniu wysokiej jakości , poprzez obniżenie kosztów w wyniku poprawy organizacji pracy

W imieniu całej załogi i własnym deklarujemy spełnienie wymagań Polityki Jakości oraz doskonalenie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i przepisów prawa.
Tomasz Maksymiuk
Właściciel
Gwarancja jakości

Nasze certyfikaty

PN-EN ISO 3834-2:2021-09

PL_3834

PN-EN ISO 9001:2015

PL_9001

EN 15085-2:2020 CL1

EN15085-EN-CL1