Kontakt

Skontaktuj się
z nami

BIURO

Godziny pracy:
8:00 – 15:00

Napisz do nas!

Dział sprzedaży
Rekrutacja

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informuję, że:

– Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Inter-Metal s.c. z siedzibą w 76-009 Bonin, Bonin 44C (zwany dalej Inter-Metal).

– Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Inter-Metal: e-mail: rodo@inter-metal.pl, tel: 664-409-409

– Podstawą prawną   przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest:

  • w przypadku zawartej umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b),
  • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a),
  • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Inter-Metal S.C. działalności gospodarczej – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b),
  • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez Inter-Metal S.C. działalnością  gospodarczą – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b),
  • dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

– Danych osobowych nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany.

– Odbiorcy danych osobowych będą na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia np. firma kurierska, obsługa informatyczna przy pomocy której realizowana jest dostawa lub inne podmioty, gdy jest to potrzebne do realizacji ww. celów.

– Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania współpracy, a po zakończeniu współpracy dane będą usunięte, chyba, że przepisy prawa albo interes Inter-Metal jako administratora danych będą obligowały firmę do dalszego ich przetwarzania.

– Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

– Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

1. Słownik pojęć

Sprzedawca – Inter-Metal S.C., Bonin 44 C, 76-009 Bonin

Kupujący – podmiot nabywający towary / usługi (kontrahent Inter-Metal)

Incoterms – Międzynarodowe Warunki Handlu. Zbiór reguł, określających warunki sprzedaży.

Przewoźnik – firma spedycyjna zajmująca się profesjonalnie przewozem towarów lub inny przewoźnik wskazany przez kupującego

EXW. Ex Works (… named place) – od zakładu (… określone miejsce). Termin ten oznacza minimalny zakres czynności Sprzedawcy związanych z dostawą zakupionych towarów. Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia towarów do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu bez dalszych obowiązków Sprzedawcy. Towar uważa się za dostarczony w momencie postawienia towarów do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.

FCA. Free Carrier (… named place) –Franco przewoźnik (… określone miejsce). Termin ten oznacza dostawę towarów, w której Sprzedawca ponosi koszty transportu, załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi wskazanemu przez kupującego w oznaczonym miejscu. Towar uważa się za dostarczony w momencie załadunku przez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.

DAP (Delivered at Place) – dostarczone do miejsca. Termin ten oznacza dostawę towarów , w której Sprzedawca odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca wskazanego przez Kupującego, a rozładunek towaru jest obowiązkiem kupującego. Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.

DDP. Delivered Duty Paid (… named destination place) – dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia. Termin ten oznacza maksymalny zakres czynności Sprzedawcy związanych z dostawą zakupionych towarów. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DAP o odpowiedzialność oraz pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową. Termin ten oznacza dostawę towarów, w której Sprzedawca odpowiada za pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową i dostarczenie towaru do określonego miejsca wskazanego przez Kupującego. Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie dostarczenia towaru, co do którego cło zostało opłacone do miejsca wskazanego przez Kupującego, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.

2. Odbiór towaru / dostawa

Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym i jakościowym pod kątem ewentualnych widocznych wad. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie dokument WZ (wydania zewnętrznego). Podpisanie dokumentu WZ przez osobę odbierającą towar jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym oraz brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym zbadaniu towaru podczas dostawy / odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad towaru w trakcie odbioru towaru:

  1. a)  Od przewoźnika – na kupującym ciąży obowiązek sporządzenia protokołu szkody wraz ze zdjęciami uszkodzonej przesyłki oraz obowiązek niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o uszkodzeniu przesyłki wraz z obowiązkiem przesłania kopii protokołu szkody w terminie do 5 dni od dnia stwierdzenia uszkodzenia przesyłki. Reklamacje zgłoszone Sprzedawcy z pominięciem tej procedury lub po upływie 5 dni od dnia stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, nie będą uwzględniane.
  2. b)  w ramach dostawy FCADAP i DDP – na kupującym ciąży obowiązek niezwłocznego zgłoszenia reklamacji u technologa Sprzedawcy najpóźniej w terminie do 5 dni od daty dostawy. Reklamacje zgłoszone Sprzedawcy po upływie 5 dni od dnia stwierdzenia wady, nie będą uwzględniane.
  3. c)  reklamacje – nasi kierowcy nie mają prawa odbierać reklamacji w przypadku braku dokumentów takich jak WZ, opis reklamacji, ilość reklamowana.

Odpowiedzialność wynikająca z OWDS lub przepisów prawa nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności wynikającej z prawa rękojmi, o ile wada zostanie wykryta i zgłoszona w przeciągu 7 dni licząc od daty wystawienia dokumentu WZ (wydania zewnętrznego) lub dostarczenia towaru bez takiego dokumentu. W/w okres nie dotyczy sytuacji gdy kupujący jest konsumentem.

W przypadku wad, których nie da się wykryć przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę o wadach w ciągu 30 dni od przyjęcia towaru.

Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli towar zostanie przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady wygaśnie.